Casa Arrieta - Abiso legal

Casa Arrieta
Casa e zillero rural

Abiso legal ta os usuarios de casaarrieta.com

Casa Arrieta li informa de que l’aczeso e uso d’iste puesto web ye chusmeso á ras presens condizions d’uso, e li consellamos que leiga con muito ficazio as presens condizions d’uso, ya que o feito d’aczeder ta e d’emplegar istas pachinas implica a suya azeutazión.

L’usuario se compromete á utilizar a pachina web d’alcuerdo con a lei, o presén abiso legal, as ordinazions e as instruzions que metemos en o suyo conoximiento, asinas como a moral, os buens costumbres cheneralmén azeutatos e l’orden publico.

Lei 34/2002 de Serbizios d’a Soziedá d’a Informazión e o Comerzio Eleutronico d’o Estau español (d’aquí enta debán LSSICE)

O puesto web que busté ye besitando ye propiedá de Santiago Martínea Arrieta, con identificazión fiscal 39.854.761-Q e adreza en 50612 Castejón de Valdejasa/Castillón de Baldechasa (Zaragoza/Aragón), carrera Estramuros lumero 5. L’adreza de correu eleutronico de contauto ta temas legals relazionatos con iste website ye administracion@casaarrieta.com.

Casa Arrieta puede ofrir serbizios telematicos en linia e rezibir u nimbiar informazión bía correu eleutronico dende o serbidor con dominio casaarrieta.com, por o que li femos sabedor de que os serbizios d’a soziedá d’a informazión no pueden atentar cuentra os siguiens prenzipios: l’orden publico, a seguranza, a salut publica e a esfensa estatal; a protezión d’o consumidor, o respeto á ra dinidá d’as presonas e a no discriminazión por razons de raza, chenero, relichión, parexer, nazionalidá, discapazidá u cualsiquier atra zircunstanzia presonal u sozial; a protezión á ra infanzia e á ra chobentú. Casa Arrieta esfiende istos prenzipios e en cumplimiento d’a Lei cuaternata somos constreitos á colaborar con os organos competens d’o Estau español que ordenen que se detiengan determinatos serbizios.

D’a mesma traza, li informamos que o spamming, u nimbio de correu no pas demandato de traza masiba, ye entredito en a Lei cuaternata e que en Casa Arrieta oserbamos una politica de `permission marketing´ e, por consiguién, demandamos o suyo consentimiento respeutibe á ras comunicazions comerzials por bía eleutronica que en podamos nimbiar-li. Igualmén li femos sabedor, en conformazión con o que establex a LSSICE en os suyos articlos 20 e 21, que os datos que busté nos fazilite los emplegaremos ta nimbiar-li informazions comerzials sobre os nuestros produtos e serbizios que puedan estar d’o suyo intrés, azión ta ra cuala capimos que nos ne da o suyo consentimiento, comunicazions que efeutuará Casa Arrieta direutamén sin prechudizio d’o suyo dreito de rebocar en cualsiquier inte o consentimiento atorgato ta ra rezezión de comunicazions comerzials, enfilando-se por escrito ta l’adreza más entalto siñalata e/u emplegando os sistemas d’alta e de baxa automaticas d’os rechistros d’a nuestra base de datos de suscritors de rezezión automatica d’informazión teunica e/u comerzial.

Propiedá inteleutual e industrial

As fotografías son propiedá inteleutual de Carlos Lumbiarres Ferraud. O logotipo e os elementos estruturals d’imachen corporatiba son propiedá inteleutual de Xavier Brota Rosell, con o email profesional shineliner@hotmail.com.

O codigo fuen e iste abiso legal son propiedá inteleutual de Digipime (editiosoftware.com) con pleno dreito d’esplotazión por parti de Casa Arrieta. Os testos, a informazión e os contenitos que se recullen en o web casaarrieta.com son propiedá inteleutual de Casa Arrieta u d’atras interpresas e no se premite a reproduzión total u parzial d’iste puesto web, ni o suyo tratamiento informatico, a suya distribuzión, modificazión, transformazión u descompilazión, sin o premiso prebio e por escrito de Casa Arrieta. Bels produtos cuaternatos en iste website son propiedá de terzers, ya seiga por copyright u marcas rechistratas.

L’usuario puede utilizar, unicamén e esclusiba, o material que aparex en iste web ta o suyo uso presonal e singular, e queda entredito o suyo uso con finalidaz comerzials u ta incurrir en autibidaz ilizitas. Toz os dreitos deribatos d’a propiedá inteleutual son espresamén reserbatos por Casa Arrieta.

Protezión de datos presonals e politica de cookies

Os datos presonals que se replegan e nimbian dende os formularios d’achuste/contauto d’o web de Casa Arrieta serán ocheto de tratamiento manual e/u automatico, s’incorporarán á os correspondiens fichers, a tetularidá d’os cuals pertoca á Casa Arrieta e beluns d’els permanexerán en o serbidor.

A replega e tratamiento d’os datos presonals presienta como fin o mantenimiento d’a relazión establita por l’achuste que en cada caso s’establexca con Casa Arrieta, asinas como a chestión, almenistrazión, informazión, prestazión e amilloramiento d’os serbizios que l’usuario dezida d’achustar.

Casa Arrieta, en cumplimiento d’a lechislazión española e europeya sobre informazión de politica de cookies e protezión de datos presonals lis informa en o siguién parrafo de l’uso de cookies en o puesto web casaarrieta.com. Ye d’aplicazión o Reyal Decreto-lei español 13/2012, achustato á ra direutiba 2009/136/CE, d’o Parlamento Europeu e d’o Consello de 25 de nobiembre de 2009, integrata en a Lei de serbizios d’a soziedá d’a informazión e de comerzio eleutronico, LSSI 34/2002, de 11 de chulio:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1506688222888

Si busté nabega por o puesto web casaarrieta.com o suyo nabegador rechistrará tres menas de cookies:

- Siguimiento d’aczeso ta o puesto web: replegan informazión anonima sobre as pachinas que busté besita e la compila ta o suyo posterior tratamiento estadistico. En iste caso, s’emplegan os serbizios de terzers conoxitos publicamén como Google Analystics.

- Control de nabegazión en o puesto web: por exemplo, se replegan cookies propias ta alzar as suyas preferenzias en o que fa á grandarias de letra e atros detalles de nabegazión presonalizables. Tamién emplegamos cookies ta informar-li por meyo de mensaches emerchens d’aspeutos legals referitos á ras propias cookies de siguimiento.

- Siguimiento publizitario: o puesto web de Casa Arrieta ye ocheto de publizidá online, por o que bi’n ha de cookies destinatas á o tratamiento estadistico de combersas publizitarias. Ye dizir, s’emplegan cookies d’o serbizio Google Adwords e ebentualmén de cualques plataformas publizitarias de meyos de comunicazión dichitals e atros portals web.

Busté puede nabegar con as cookies bloqueyatas en o suyo nabegador e ye muito prebable que a suya nabegazión seiga satisfautoria, encara que belunas d’as suyas preferenzias de nabegazión no serán pas rechistratas. Si deseya eliminar as cookies u nabegar sin d’ellas puede busté consultar o puesto informatibo http://www.aboutcookies.org/. Tamién puede busté desautibar o entrepite Javascript d’o nabegador, pero en iste caso ye prebable que bels serbizios d’o puesto web no funzionen de traza correuta, por o que li consellamos que nomás bloqueye que as cookies de siguimiento e no pas tot o software escrito en Javascript d’o puesto web casaarrieta.com.